• Čas je vzácny, príďte sa dohodnúť...
  Nesúďte sa, dohodnite sa
   Mediačná kancelária
  Mgr. Denisa Remišová
  Dolný val 135/39
  010 01 Žilina
  mob.: +421 911 525 812
  email:
  info@profesionalnymediator.sk
  Pobočka:
  Centrum 27/32
  017 01 Považská Bystrica


  QR code
   Udalosti
   Novinky
  Význam spravodlivosti vo svete mediácieVýznam spravodlivosti vo svete mediácie

  Veľmi pekne napísaný článok o spravodlivosti, férovosti, princípoch mediácie a o jej zmysle pre nás, pre naše rodiny, či spoločnosť. Odkaz na článok: https://www.pravnenoviny.sk/vyznam-spravodlivosti-vo-svete-mediacie Zobraziť viac...


  Konferencia ARMS - stretnutie s Dr.Rudolphom JürgenomKonferencia ARMS - stretnutie s Dr.Rudolphom Jürgenom

  Na medzinárodnej konferencii ARMS som mala tu česť rozprávať sa a odfotiť sa ( spolu s mojimi kolegyňami) s pánom Dr. Jürgenom - zakladateľom Cochemskej praxe. Ak máte záujem sa dočítať viac kliknite sa na odkaz. Zobraziť viac...


  Ako zvádnuť rozvod?Ako zvádnuť rozvod?

  Ako mediátorka som bola oslovená TV Považie, aby som povedala pár slov o mediácii a tiež o tom, ako vie byť mediátor nápomocný pri riešení tohto ťažkého konfliktného obdobia akým je rozvod manželstva, z ktorého pochádzajú maloleté deti. Zobraziť viac...


  Využitie mediácie v rozvodovom konaníVyužitie mediácie v rozvodovom konaní

  Od 1.7.2016 je v platnosti CMP, v ktorom má aj mediácia svoje miesto. Podľa ust. § 118 CMP: "Ak je to účelné a umožňujú to okolnosti prejednávanej veci, môže súd účastníkov vyzvať, aby sa o zmierne riešenie pokúsili mediáciou." Zobraziť viac...


  Mediácia odporúčaná súdmi je cestou k vyriešeniu sporu dohodouMediácia odporúčaná súdmi je cestou k vyriešeniu sporu dohodou

  Minulý rok začal projekt" Budovanie a posilnenie alternatívneho riešenia súdnych sporov prostredníctvom mediácie a efektívneho využívania nástrojov restoratívnej justície v SR. Do projetku som sa zapojila aj ja a spolupracovala som so súdom PB. Zobraziť viac...

   Odporučte nás
  • Podeľte sa o pozitívnu skúsenosť z našej spolupráce a odporučte nás Vašim známym a priateľom:

  CENNÍK PROFESIONÁLNEHO MEDIÁTORA

  CENNÍK PROFESIONÁLNEHO MEDIÁTORA
  Ceny za mediačné a poradenské činnosti vykonávané podľa zákona
  č. 420/2004 Z. z. a platnej legislatívy SR
  Prvé informatívne stretnutie o možnosti riešenia sporu formou mediácie pre fyzické osoby            ZDARMA
  * v trvaní max. 20 min., nasl. účtované podľa platného cenníka
   
  Konzultácie a  poradenstvo v rámci predmediačnej prípravy a mediačnej činnosti:
  za každú začatú hodinu:
  fyzické osoby                                                                                                                                                30 € /hod.
  pre SZČO a pre právnické osoby                                                                                                                 60 €/hod.
   
  Predmediačné stretnutie
   stretnutie s klientom max. 2 hodiny, príprava dokumentácie ( podkladov pre mediáciu ), preštudovanie spisu,
   náklady a výdavky ( poštovné, cestovné, telekomunikačné, tlač, záverečná správa...)                               70,- €
  * Poplatok za predmediačné stretnutie v prípade  fyz. osôb sa znižuje o čiastku uhradenú klientom pri prvej konzultácii
  alebo poradenstve
  Telefonická a emailová komunikácia v rámci  predmediačnej, mediačnej  či konzultačnej činnosti             15,- Eur paušál   
  Právne úkony súvisiace s mediáciou
  za každý právny úkon ( spísanie mediačnej dohody, spísanie záverečnej správy a iné...):
  fyzické osoby                                                                                                                                                   70 €/ hod.
  právnické osoby                                                                                                                                             100 €/ hod.
  .
  Mediácia v občianskych sporoch
  rodinné spory                                                                                                                                                    40 €/ hod.
  susedské spory                                                                                                                                                 60 €/ hod.
  pracovné spory                                                                                                                                                  50 €/ hod.
  ostatné nemajetkové občianske spory                                                                                                               60 €/ hod.
  majetkové občianske spory s hodnotou sporu
  do 1800 €                                                                                                                                                           70 €/hod.
  nad  1800€                                                                                                                                                       100 €/hod.
  Online mediácia - ceny uvedené vyššie platia aj pre online mediáciu prostredníctvom Skype

  ( online mediácia je aktívny rozhovor prostredníctvom videohovoru na Skype

  Zmierovacie konanie
  sprostredkovanie zmierlivého riešenia sporu za účasti mediátora s využitím mediačných techník                                     100,-€/hod.
  alebo dohodou podľa náročnosti sporu

  Mediácia v podnikateľských a obchodných sporoch
  Nemajetkové spory :
   Fyzické osoby – podnikatelia                                                                                                                             80 €/ hod.
   Právnické osoby – podnikatelia                                                                                                                        120 €/ hod.
  Majetkové spory :
  do 3320 €                                                                                                                                                           15% z hodnoty sporu
   od 3320 do 6640 €                                                                                                                                            10% z hodnoty sporu
  od 6641 do 16000 €                                                                                                                                             8 % z hodnoty sporu
   od 16601 do 33200 €                                                                                                                                          6 % z hodnoty sporu
   od 33201 do 66400 €                                                                                                                                          3 % z hodnoty sporu
   viac ako 66401 €                                                                                                                                                 2% z hodnoty sporu
   Pri majetkových sporoch, pri ktorých nie je známa hodnota sporu                                                                    150 €/hod.
  Online mediácia - ceny uvedené vyššie platia aj pre online mediáciu prostredníctvom Skype
  ( online mediácia je aktívny rozhovor prostredníctvom videohovoru na Skype
  Mediácia v štátnom sektore
  nemajetkové spory                                                                                                                                                 60 €/ hod.
  pracovnoprávne spory                                                                                                                                            60 €/ hod.
  majetkové spory v štátnom sektore:
  do 3320 €, alebo ak majetková hodnota predmetu mediácie nie je známa                                                            70 €/ hod.
  od 3321 do 6640 €                                                                                                                                                  8 % z hodnoty sporu
  od 6641 do 16600 €                                                                                                                                                5 % z hodnoty sporu
  od 16601 do 33200 €                                                                                                                                              3 % z hodnoty sporu
  viac ako 66401 €                                                                                                                                                     2 % z hodnoty sporu
  Online mediácia - ceny uvedené vyššie platia aj pre online mediáciu prostredníctvom Skype
  ( online mediácia je aktívny rozhovor prostredníctvom videohovoru na Skype
  o Za vyhotovenie záverečnej správy pri odmietnutí mediácie druhou stranou                                                          15 €
  o Za spísanie záverečnej správy o tom, že strany sa dohodli, že ďalej nebudú pokračovať v mediácií 
     každý z účastníkov mediácie                                                                                                                                   25 €


  K cenám sa neúčtuje DPH, resp. ceny sú vrátane DPH.
  Uvedené hodinové sadzby sa účtujú i za neúplnú (začatú) hodinu mediačného konania.
  Okrem odmeny má mediátor právo na úhradu ďaľších výdajkov spojených s mediáciou, najmä úhradu poštovného, telekomunikačných nákladov, cestovného a iných preukazateľných nákladov.
  Začiatok a skončenie mediácie sa vyznačujú zápisom v Knihe mediácii, okrem toho sa vyznačujú v zápisnici/ záverečnej správe, ktorá korešponduje s účtovanou odmenou podľa účtovného dokladu a je u mediátora jeho prílohou.
  Dohodnutá cena je odmenou mediátora za výkon predmediačnej činnosti a výkon mediácie. V tejto cene nie sú zahrnuté iné vzniknuté náklady, ktoré vznikli na základe požiadavky účastníka a v jeho záujme, ktoré mediátor účtuje osobtine danému účastníkovi.
  Predmediačnú činnosť hradí v plnej výške žiadateľ o riešenie sporu mediácou, a to na základe účtovného dokladu vystaveného mediátorkou.
  Poplatky spojené mediáciou sa účtujú obom stranám pomerne, t.j. každá strana hradí ½ zo sumy účtovanej za mediačnú činnosť podľa cenníka, ak sa strany v dohode o začatí mediácie nedohodli inak.
  Cenu je možné staviť aj dohodou všetkých zúčastnených strán.
  Akceptácia návrhu odmeny mediátora účastníkmi mediácie má nastať zásadne v písomnej forme – dohoda, zápis alebo poučenie o mediácii a vyhlásenie – pre začatím mediačného konania.
  Mediátorka vystaví faktúru , ktorú doručí osobne alebo poštou zúčastneným osobám – účtovný doklad.
  Platba v hotovosti za predmediačnú činnosť a mediáciu nie je možná.
  Platbu na základe vystavenej faktúry je možné vykonať iba prevodom, prípadne vkladom na bankový účet, ktorý je uvedený v záhlaví faktúry.

  Cenník je platný od 28.11.2021

   
  Táto stránka používa súbory cookies, ktoré nám pomáhajú poskytovať služby. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies. Viac informácií nájdete tu.