• Čas je vzácny, príďte sa dohodnúť...
  Nesúďte sa, dohodnite sa
   Mediačná kancelária
  Mgr. Denisa Remišová
  Dolný val 135/39
  010 01 Žilina
  mob.: +421 911 525 812
  email:
  info@profesionalnymediator.sk
  Pobočka:
  Centrum 27/32
  017 01 Považská Bystrica


  QR code
   Udalosti
   Novinky
  Ako zvádnuť rozvod?Ako zvádnuť rozvod?

  Ako mediátorka som bola oslovená TV Považie, aby som povedala pár slov o mediácii a tiež o tom, ako vie byť mediátor nápomocný pri riešení tohto ťažkého konfliktného obdobia akým je rozvod manželstva, z ktorého pochádzajú maloleté deti. Zobraziť viac...


  Využitie mediácie v rozvodovom konaníVyužitie mediácie v rozvodovom konaní

  Od 1.7.2016 je v platnosti CMP, v ktorom má aj mediácia svoje miesto. Podľa ust. § 118 CMP: "Ak je to účelné a umožňujú to okolnosti prejednávanej veci, môže súd účastníkov vyzvať, aby sa o zmierne riešenie pokúsili mediáciou." Zobraziť viac...


  Mediácia odporúčaná súdmi je cestou k vyriešeniu sporu dohodouMediácia odporúčaná súdmi je cestou k vyriešeniu sporu dohodou

  Minulý rok začal projekt" Budovanie a posilnenie alternatívneho riešenia súdnych sporov prostredníctvom mediácie a efektívneho využívania nástrojov restoratívnej justície v SR. Do projetku som sa zapojila aj ja a spolupracovala som so súdom PB. Zobraziť viac...


  Spoločná osobná starostlivosťSpoločná osobná starostlivosť

  V rámci úpravy starostlivosti o mal. dieťa p rozvode či rozchode rodičov sa do nášho právneho poriadku dostala novinka v podobe zavedenia inštitútu spoločnej osobnej starostlivosti oboch rodičov.Novela zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine v platnom znení Zobraziť viac...


  OTVORENIE NOVEJ POBOČKY V PBOTVORENIE NOVEJ POBOČKY V PB

  Otvorili sme pre Vás novú mediačnú kanceláriu v Považskej Bystrici, na ulici Centrum 27/32. V prípade záujmu nás prosím kontaktujte na mob.: 0911 525 812, prípadne emailom, alebo kontaktným formulárom. Na stretnutie je nutné sa vopred objednať.

   Odporučte nás
  • Podeľte sa o pozitívnu skúsenosť z našej spolupráce a odporučte nás Vašim známym a priateľom:

  Priebeh mediácie

  Začiatok a koniec mediácie

  § 14 zákona č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov
   

   Začiatok mediácie
   
  (1)V dohode o začatí mediácie sa osoby zúčastnené na mediácií s mediátorom dohodnú na mediácii konkrétneho sporu; dohoda musí mať písomnú formu a označuje sa poradovým číslom podľa evidencie vedenej mediátorom v knihe mediácií. Dohoda o začatí mediácie obsahuje najmä

  • a) presné označenie osôb zúčastnených na mediácii,
  • b) presné označenie mediátora a jeho kancelárie,
  • c) vymedzenie konkrétneho sporu, ktorý je predmetom mediácie,
  • d) výšku odmeny mediátora, spôsob jej určenia alebo dohodu o bezplatnom výkone mediácie a
  • e) dobu, na ktorú je uzavretá, alebo dobu, počas ktorej má mediácia prebiehať.


  (2) Ak odsek 3 neustanovuje inak, začína sa mediácia uzavretím dohody o začatí mediácie osobami zúčastnenými na mediácii alebo zástupcami konajúcimi v rozsahu oprávnenia konať za zastúpeného a mediátorom a jej zápisom do knihy mediácií vedenej mediátorom. Zápis dohody o začatí mediácie a zápis o skončení mediácie podľa tohto zákona v knihe mediácií má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde. Potvrdený odpis dohody o začatí mediácie a zápisov v knihe mediácií opatrený pečiatkou mediátora a dátumom uloženia dohody alebo vykonania zápisov v knihe mediácií vydá mediátor, okrem osôb oprávnených podľa osobitných predpisov, aj súdu na účely súdneho konania.
   

  (3) Mediátor je povinný vždy a aj písomne poučiť strany, že ak čo i len jedna zo strán alebo mediátor so začatím mediácie podľa odseku 2 pred jej začatím nesúhlasí, začína sa mediácia uložením dohody o začatí mediácie uzavretej osobami zúčastnenými na mediácii alebo zástupcami konajúcimi v rozsahu oprávnenia konať za zastúpeného a mediátorom v Notárskom centrálnom registri listín zriadenom podľa osobitného zákona,11) (ďalej len „register listín“) a mediácia sa končí uložením potvrdenia o skončení mediácie v registri listín; na tento účel mediátor overí totožnosť osôb, ich oprávnenie a rozsah oprávnenia v mediácii konať. Uloženie dohody o začatí mediácie a potvrdenia o skončení mediácie v registri listín má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde. Potvrdenie o skončení mediácie obsahuje najmä presné označenie osôb zúčastnených na mediácii, označenie dohody o riešení sporu mediáciou alebo dohody o začatí mediácie s uvedením času jej uloženia a označenie spôsobu ukončenia mediácie. Osvedčený odpis dohody o začatí mediácie a potvrdenia o skončení mediácie uložených v registri listín vydá notár okrem osôb oprávnených podľa osobitného predpisu12) aj súdu na účely súdneho konania.

  Koniec mediácie

  (8) Mediácia sa končí:

  • a) dňom uzavretia dohody, ktorá je výsledkom mediácie,
  • b) dňom písomného vyhlásenia mediátora po konzultácii s osobami zúčastnenými na mediácii, že mediácia nebude pokračovať,
  • c) dňom právoplatnosti rozhodnutia o dočasnom pozastavení činnosti mediátora alebo dňom právoplatnosti rozhodnutia o vyčiarknutí mediátora z registra mediátorov,
  • d) dňom, keď mediátor odmietol k dohode, ktorá je výsledkom mediácie, pripojiť svoj podpis; túto skutočnosť mediátor zaznamená s uvedením dôvodu v zápisnici,
  • e) dňom doručenia písomného vyhlásenia osoby zúčastnenej na mediácii adresovaného mediátorovi, že mediácia je skončená, alebo
  • f) dňom doručenia písomného vyhlásenia jednej z osôb zúčastnených na mediácii adresovaného druhej osobe zúčastnenej na mediácii a mediátorovi, že mediácia je skončená,
  • g) dňom, keď účastník mediácie spor, ktorý je predmetom mediácie, predložil na rozhodnutie súdu alebo rozhodcovskému orgánu,
  • h) uplynutím 90 dní v prípade mediácie spotrebiteľského sporu a v ostatných prípadoch uplynutím šiestich mesiacov od začatia mediácie, ak si osoby zúčastnené na mediácii v ostatných prípadoch nedohodli dlhšiu dobu, po ktorej uplynutí sa mediácia skončí,
  • i) dňom smrti alebo vyhlásenia za mŕtveho mediátora alebo niektorého účastníka mediácie; to neplatí, ak mediáciu vykonával mediátor v mediačnom centre.

  § 15 Účinky dohody o mediácii

  (1) Dohoda, ktorá vznikla ako výsledok mediácie, má písomnú formu a je pre osoby zúčastnené na mediácii záväzná.

  (2) Na základe dohody, ktorá vznikla ako výsledok mediácie, môže oprávnený podať návrh na súdny výkon rozhodnutia alebo návrh na vykonanie exekúcie, ak je táto dohoda podľa podmienok ustanovených v osobitných predpisoch

  • a) spísaná vo forme notárskej zápisnice,
  • b) schválená ako zmier pred súdom, rozhodcovským orgánom.

  § 15a

  Výšku odmeny mediátora za výkon mediácie v súvislosti s poskytovaním právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi podľa osobitného predpisu4c) a spôsob jej určenia ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.

   

   
  Táto stránka používa súbory cookies, ktoré nám pomáhajú poskytovať služby. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies. Viac informácií nájdete tu.