• Čas je vzácny, príďte sa dohodnúť...
  Nesúďte sa, dohodnite sa
   Mediačná kancelária
  Mgr. Denisa Remišová
  Dolný val 135/39
  010 01 Žilina
  mob.: +421 911 525 812
  email:
  info@profesionalnymediator.sk
  Pobočka:
  Centrum 27/32
  017 01 Považská Bystrica


  QR code
   Udalosti
   Novinky
  Ako zvádnuť rozvod?Ako zvádnuť rozvod?

  Ako mediátorka som bola oslovená TV Považie, aby som povedala pár slov o mediácii a tiež o tom, ako vie byť mediátor nápomocný pri riešení tohto ťažkého konfliktného obdobia akým je rozvod manželstva, z ktorého pochádzajú maloleté deti. Zobraziť viac...


  Využitie mediácie v rozvodovom konaníVyužitie mediácie v rozvodovom konaní

  Od 1.7.2016 je v platnosti CMP, v ktorom má aj mediácia svoje miesto. Podľa ust. § 118 CMP: "Ak je to účelné a umožňujú to okolnosti prejednávanej veci, môže súd účastníkov vyzvať, aby sa o zmierne riešenie pokúsili mediáciou." Zobraziť viac...


  Mediácia odporúčaná súdmi je cestou k vyriešeniu sporu dohodouMediácia odporúčaná súdmi je cestou k vyriešeniu sporu dohodou

  Minulý rok začal projekt" Budovanie a posilnenie alternatívneho riešenia súdnych sporov prostredníctvom mediácie a efektívneho využívania nástrojov restoratívnej justície v SR. Do projetku som sa zapojila aj ja a spolupracovala som so súdom PB. Zobraziť viac...


  Spoločná osobná starostlivosťSpoločná osobná starostlivosť

  V rámci úpravy starostlivosti o mal. dieťa p rozvode či rozchode rodičov sa do nášho právneho poriadku dostala novinka v podobe zavedenia inštitútu spoločnej osobnej starostlivosti oboch rodičov.Novela zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine v platnom znení Zobraziť viac...


  OTVORENIE NOVEJ POBOČKY V PBOTVORENIE NOVEJ POBOČKY V PB

  Otvorili sme pre Vás novú mediačnú kanceláriu v Považskej Bystrici, na ulici Centrum 27/32. V prípade záujmu nás prosím kontaktujte na mob.: 0911 525 812, prípadne emailom, alebo kontaktným formulárom. Na stretnutie je nutné sa vopred objednať.

   Odporučte nás
  • Podeľte sa o pozitívnu skúsenosť z našej spolupráce a odporučte nás Vašim známym a priateľom:

  Ochrana a spracovanie osobných údajov

  Čo sú osobné údaje?

  Osobným údajom sa rozumie akákoľvek informácia týkajúca sa určeného alebo identifikovateľného subjektu údajov. Subjekt údajov sa považuje za určený alebo identifikovateľný, ak možno subjekt údajov priamo alebo nepriamo identifikovať najmä na základe čísla, kódu alebo jedného či viacerých prvkov, špecifických pre jeho fyzickú, fyziologickú, psychickú, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu.

  Medzi osobné údaje teda spadajú najmä meno, priezvisko, adresa fyzickej osoby, e-mail, IP adresa, môžu nimi byť informácie o využívaní služieb alebo o činnostiach a preferenciách fyzickej osoby. Ochrana osobných údajov je upravená zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení ( "zákon o ochrane osobných údajov").

  Čo je spracovanie osobných údajov?

  Spracovaním osobných údajov sa rozumie akákoľvek operácia alebo súbor operácií, ktoré správca alebo spracovateľ systematicky vykonávajú s osobnými údajmi, a to automatizovane alebo inými prostriedkami, najmä zhromažďovanie, ukladanie na nosiče informácií, sprístupňovanie, úprava alebo zmena, vyhľadávanie, používanie, odovzdávanie, šírenie, zverejňovanie, uchovávanie, výmena, triedenie alebo kombinovanie, blokovanie a likvidácia.

  Kto je prevádzkovateľ resp. spracovateľ osobných údajov v mediácií?

  Prevádzkovateľ:        

  Názov, miesto podnikania:    Mgr. Denisa Remišová, K. Kmeťku 3150/2, 01008 Žilina 

  Mediačná kancelária:            Dolný val 135/39, 010 01 Žilina

  Identifikačné č. mediátora:    1219

  IČO:                                       42347858

  E-mail:                                   info@profesionalnymediator.sk

  Tel. kontakt:                           +421 911 525 812

  Rozsah, účel a doba spracovania osobných údajov dotknutej osoby

  Mediačná kancelária Mgr. Denisa Remišová (ďalej ako "prevádzkovateľ" vo všetkých gramatických tvaroch) týmto informuje dotknuté osoby o rozsahu, účele a dobe spracovania osobných údajov.

  V zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov sa spracovávanie osobných údajov Prevádzkovateľom realizuje v nevyhnutnej miere na plnenie zmluvy v zmysle zákona č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov, a to Dohody o začatí mediácie, mediačnej dohody, ktorá je výsledkom mediácie, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba z dôvodu začatia mimosúdneho riešenie sporu formou mediácie, alebo na vykonanie opatrenia, t. j. predmediačnej činnosti pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti o riešenie sporu mediáciu dotknutej osoby. 

  Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutej osoby najneskôr dovtedy, kým je to potrebné na účel, na ktorý sa osobné údaje spracovávajú. Osobné údaje žiadateľa o mediáciu, účastníkov mediácie a osôb prizvaných k mediácii Prevádzkovateľ spracováva a uchováva na základe zákona č. 420/2004 Z. z. o mediácii a na základe ostatných osobitných právnych predpisov, ktoré predpokladajú archiváciu osobných údajov, a to najmä zákon o účtovníctve, zákon o archívnictve a registratúrach a pod., a to po dobu dosiahnutia účelu, t. j. trvania zmluvného vzťahu a splnenia archivačných a štatistických povinností.

   Rozsah a účel spracovania osobných údajov dotknutej osoby sa líši aj v závislosti od:

  1. v prípade využitia Kontaktného formulára na podanie žiadosti o riešenie sporu mediáciou sa spracovávajú osobné údaje dotknutej osoby v rozsahu meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo, a to za účelom spätného elektronického potvrdenia prijatia žiadosti a vykonania opatrenia, t. j. predmediačnej činnosti,    
  2. v prípade spísania Žiadosti o začatie mediácie a následnom začatí mediácie a mediačnej dohody sa spracovávajú osobné údaje dotknutej osoby v rozsahu meno, priezvisko / obchodné meno, trvalé bydlisko/ miesto podnikania, dátum narodenia/ IČO, DIČ, rodné číslo, číslo občianskeho preukazu, telefónne číslo, e-mail

  Práva a povinnosti dotknutých osôb

  Dotknutá osoba má právo na:

  Prístup k osobným údajom - dotknutá osoba má právo byť oboznámená:

  • za akým účelom sa spracovávané osobné údaje dotknutej osoby,
  • v akom rozsahu sú osobné údaje dotknutej osoby spracovávané,
  • ako dlho budú osobné údaje dotknutej osoby uchovávané,
  • komu budú osobné údaje dotknutej osoby sprístupnené,
  • či môže dotknutá osoba podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov.

  Presnosť - dotknutá osoba má právo na opravu osobných údajov, ktoré boli Prevádzkovateľovi poskytnuté, príp. na ich doplnenie. Opravu poskytnutých osobných údajov je možné realizovať (i) písomne na adresu sídla Prevádzkovateľa, (ii) elektronicky na adresu info@profesionálnymediator.sk, a to zaslaním Žiadosti o opravu osobných údajov (ako "predmet" žiadosti), ktorá bude vykonaná bezodkladne. 

  Výmaz - v prípade, ak odpadnú dôvodu spracovania osobných údajov dotknutej osoby alebo dotknutá osoba vznesie námietku proti spracovaniu osobných údajov a nie sú dané prevažujúce oprávnené dôvody pre pokračovanie ich spracovávania, alebo povinnosť výmazu ukladá právny predpis, Prevádzkovateľ bezodkladne zabezpečí výmaz osobných údajov dotknutej osoby.

  Vzniesť námietku - dotknutá osoba má právo vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov. Podať námietku proti spracovaniu osobných údajov dotknutej osoby je možné realizovať (i) písomne na adresu sídla Prevádzkovateľa, (ii) elektronicky na adresu info@profesionalnymediator.sk, a to zaslaním Námietky proti spracovaniu osobných údajov (ako "predmet"). Prevádzkovateľ na základe Námietky, ak odpadnú dôvody pre spracovanie osobných údajov dotknutej osoby a ak nebudú dané prevažujúce oprávnené dôvody pre pokračovanie ich spracovávania bezodkladne zabezpečí ich výmaz.

  Obmedzenie spracovania - osobné údaje dotknutej osoby sa uchovávajú v režime obmedzeného spracovania, a to po dobu, pokiaľ sa nevyriešia nezrovnalosti ohľadom spracovania osobných údajov dotknutej osoby.

   
  Táto stránka používa súbory cookies, ktoré nám pomáhajú poskytovať služby. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies. Viac informácií nájdete tu.